Narodowy Fundusz Zdrowia

Od początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast na dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?
1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu!
2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty*
3. Wizyta u lekarza laryngologa (specjalisty*) - zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
4. Laryngolog (specjalista*) wystawia zlecenie na aparat słuchowy (wkładkę uszną).
5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ gdzie uzyskujemy potwierdzenie prawa do refundacji.
6. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

* Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:  audiologii i foniatrii, audiologii, otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii,  laryngologii 

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:
  • Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.
  • Osoby dorosłe po 26 roku życia - refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
  • Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane - refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.
  • Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne - obejmuje kwotę 3000 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 2100 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)
  • Refundacja na systemy wspomagające słyszenie - obejmuje kwotę 3850 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy. 

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:

  • posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
  • posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
  • mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPS/PCPR
  • złożyć stosowny wniosek w MOPS/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami